Ученички  парламент

OШ  „ В у к   К а р а џ и ћ“   Н е г о т и н

Расписује

К О Н К У Р С

За избор ученика која ће замењивати радника школе у акцији

„ЧАС ЈЕ ВАШ“

Конкурс се расписује за следећа радна места:

1.     Директор школе

2.     Школски педагог

3.     Школски психолог

4.     Библиотекар школе

5.     Секретар школе

6.     Шеф рачуноводства

7.     Благајник

8.     Наставник разредне наставе

9.     Васпитач у продуженом боравку

10.   Наставник српског језика

11.   Наставник енглеског језика

12.   Наставник немачког језика

13.   Наставник математике

14.   Наставник историје

15.   Наставник географије

16.   Наставник биологије

17.   Наставник физике

18.   Наставник хемије

19.   Наставник ликовне културе

20.  Наставник музичке културе

21.   Наставник физичког васпитања

22.Наставник техничког и информатичког  образовања

23.  Наставник информатике

24.  Наставник грађанског васпитања

25.  Наставник верске наставе

26.  Помоћни  радник – сервирка

27.  Сервирка у школској кухињи

28.  Школски мајстор – домар

           Рок за подношење пријава на конкурс је до 25.10.2017. године. (Пријаве поднете после истека рока неће разматрати конкурсна комисија)

Пријаве на конкурс се могу предати педагогу сваког радног дана од 08 до 12 часова.

Акција „Час је ваш“ одржаће се у понедељак, 08.11.2017. године

УСЛОВИ КОНКУРСА

I Општи услови

1.     Да је у овој школској години ученик 5.- 8. разреда ОШ „Вук Караџић“

2.     Да има примерно владање у претходном разреду

 

        II Посебни услови

1.     За  радно место под редним бројем 1 - одличан успех у школи у претходним разредима и остварени посебни резулатати у некој од ваннаставник ативности (такмичење, смотра, репрезентовање школе...)

За ово радно место могу се пријавити ученици 7. и 8. разреда.

2.     За радна места од броја 2 до броја 6 - врло добар и одличан успех; За ово радно место могу се пријавити ученици 7. и 8. разреда

За радно место под редним бројем 7 - најмање врло  добар успех и одлична оцена из математике. За ово радно место могу се пријавити ученици 7. и 8. разреда.

За радна места под редним бројем 8. и 9. - најмање врло добар успех и одличне оцене из предмета: српски језик, математика, физичко, ликовно и музичко. За ово радно место могу се пријавити ученици од 5. до 8. разреда.

За радна места од броја 10. до броја 23. - најмање врло добар успех и одличне оцене из предмета за који конкурише. За ово радно место могу се пријавити ученици 7. и 8. разреда.

За радна места под редним бројем 24. и 25. најмање врло добар успех и оцена „истиче се“ из предмета за који се конурише. За ово радно место могу се пријавити ученици 7. и 8. разреда.

3.     За радна места под редним бројем 26.  и 27. најмање добар успех  у школи. За ово радно место могу се пријавити ученици од 5. до 8. разреда.

За радно место под бројем 28. најмање добар успех у школи и  оцена вр. добар  из предмета техничко и информатичко образовање.  За ово радно место могу се пријавити ученици од 5. до 8. разреда.

Кандидати су дужни да доставе:

        1. Пријаву са основним подацима о себи и називом радном места за које конкуришу;

        2. Доказе о испуњености посебних услова (фотокопије диплома из којих се види посебни резултати у некој од ваннаставних активности);

     3. Биографију (CV) са подацима о особинама које их препоручују за обављање радном места за које се пријављују.

         Пријава коју кандидати подносе мора бити у складу са правилима пословног комуницирања.

         Потпуном пријавом се сматра пријава која поред назива радног места за које се конкурише и основних података о кандидату садржи све потребне доказе и биографију кандидата.

         Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

        Додатне информације о конкурсу и формулари за пријаву и CV могу се добити код педагога школе.

                                                                            За Ученички парламент  

                                                              ОШ „Вук Караџић“ Неготин

                                                           Председник Анамарија Живковић

 

Врх стране