Slika
Почетна Насловна Корисници Опис активности План активности Активности партнера Галерија слика

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Циљ: 1 Унапређивање професионалних компетенција запослених  у школи за рад са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и тешкоћама у учењу. 

Резултат 1.1:   30 наставника сензибилисано и  информисано за израду описа и педагошког профила  и 15 наставника оснажено и мотивисано за рад у инклузивном одељењу.

 

Резултат 1.2:   Најмање 10 наставника разредне и предметне наставе  у потпуности овладало стратегијама управљања инклузивним одељењем и најмање 20  наставника усвојило поступке и техника прилагођавања наставе деци са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу

 

Циљ:4 Квалитетније укључивање ученика са сметњама у развоју, инвалидитетом и тешкоћама у учењу у образовни процес

Резултат  4.1:    300 ученика школе информисано о  значају  инклузивног образовања, сви чланови Наставничког већа, савета родитеља и Школског одбора

 

Резултат  4.2: Најмање 20 наставника на часовима користи иновативне стратегије и нова наставна и дидактичка средства како би створили подстицајнију средину за учење за 12 ученика који имају потребу за посебном образовном подршком и бар 50 ученика из осетљивих група који могу боље да напредују и савладавају наставне садржаје због примене нових метода рада и створене подстицајне интерактивне средине.