Slika
Почетна Насловна Корисници Очекивани резултати План активности Активности партнера Галерија слика

 

ОПИС АКТИВНОСТИ

1.            

              1. Обука 30 наставника разредне и предметне наставе иницијалном обуком ДИЛСА „Инклузивно образовање и израда ИОП-а“

 

2.             2. Обука 20 наставника разредне и предметне наставе и педагошко психолошке службе за  прилагођавање  приступа у раду са децом са посебним образовним потребама дидактичко методичком обуком путем акредитованог  семинара „Сметње у учењу – препознавање и превазилажење сметњи у учењу код деце предшколског и школског узраста“ (Каталог бр. 757)

„Инклузивно образовање и израда ИОП-а“  је иницијална обука ДИЛС-а (локални тренери са листе тренера) која обухвата израду описа и педагошког профила детета и потребна је сваком наставнику разредне и предметне наставе. У школи имамо 10 наставника и стручних сарадника који су прошли ову обуку и пренели знања и искуства осталим колегама али сматрамо да је лично учешће неопходно и потрбно да сваки наставник прође ову обуку и дирекно учествује.

 „Сметње у учењу – препознавање и превазилажење сметњи у учењу код деце предшколског и школског узраста“ (Каталог бр. 757) аутор програма Анамарија Вичек –дпл. педагог – мастер.   Садржај семинара се односи на сметње у; Пажња и поремећаји пажње; Проблеми у учењу, Опште стратегије за рад са ученицима са сметњама у учењу у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности; Састављање и кориговање индивидуалног плана подршке; Развојне игре, вежбе и задаци за развој одређених базних когнитивних способности; Педагошко испитивање читања, писања и рачунања – приказ и опис материјала, вежби и задатака за испитивање и развој; Израда радних листова и осталих дидактичких средстава; Приказ могућности развоја одређених области, односно развојни приступ општим играма и дидактичним средствима која се генерално користе у настави за рад са децом са посебним потребама.

            Ови семинари су одабрани  јер имају за циљ да пруже подршку школи за укључивање деце/ученика са сметњама у развоју у редован образовно-васпитни процес. Баве се различитим изворима тешкоћа у учењу и оснажују наставнике за промену приступа и примену различитих стратегија учења.

 

               3. Једнодневна студијска посета 4 члана стручног тима за ИО и директора школе  модел школи  ОШ „Десанка Максимовић“ Чокот

По програму посете договорено је са школом да присуствујемо једном часу разредне и једном предметне наставе – снимимо и фотографишемо, размена искуства и преношење вештина рада и организације у инклузивном одељењу од стране модел школе, реализација ваннаставних активности до активности Ученичког парламента и организација часова допунске наставе у трајању од два часа.  Школа има инклузивну праксу и отворена је да кроз различите форме размене током студијске посете пренесе своја искуства колегама. На првој седници Наставничког већа директор школе и стручна служба који су ишли у посету модел школи представиће колективу своја искуства у једночасовној презентацији, као и за  3 - 5 представника Савета родитеља и Школског одбора. Наставник разредне и наставник предметне наставе који је такође био у студијској посети организоваће по разредним већима приказ снимљеног видео материјала са часова и осталих активности.

4.                4. Реализација и анализа 10 „отворених“ часова редовне и допунске наставе у одељењима које похађају деца са сметњама у развоју од стране  10 наставника који су прошли  обуку са семинара „Сметње у учењу – препознавање и превазилажење сметњи у учењу код деце предшколског и школског узраста“,  а којима присуствује најмање по петоро колега из школе. 

Десет наставника ће одржати 10 часова на којима ће користити различите стратегије  прилагођавања наставе деци која имају сметње у развоју или тешкоће у учењу. Сваком часу ће присуствовати петоро  наставника, тако да ће сваки наставник који ради у школи присуствовати бар једном „отвореном“ часу. Сваки час ће бити анализиран на састанку  који ће руководити стручни сарадник, како би се препознала и издвојила добра решења и појачало учење стратегија прилагођавања наставе.

 

5.                5. Ученички парламент школе креира и у сарадњи са  ИО тимом  реализује локалну  кампању „Корак даље –  укључи се у инклузију“  којом се  промовише значај инклузивног образовања – вршњачка едукација – радионице заједно са 5 ученика средњих школа  волонтера  партнерима Црвеног крста  кроз заједничку акцију „За доброту је сваки дан добар дан“

6.                6. „Дискриминација и стигматизација“– радионица за ученике чланове Ученичког парламента  и   једно  предавање за наставнике од стране  члана партнера Црвеног крста.

Ученички парламент наше школе ће осмислити кампању за промоцију инклузивног образовања. У реализацију кампање ће бити укључен Тим за ИО и наставник руководилац Парламента. 

У оквиру кампање биће организована трибина и радионице  за ученике наше школе са порукама о значају инклузивноог образовања које ће бити послате  путем интернета (Веб страница школе, FB)  и путем локалних медија. Суштина је у томе да сваки ученик буде информисан  о различитостима  и прихватању различитости.

                Сва деца имају исте потребе, само их задовољавају на другачији начин. Свако дете, без обзира на способности и порекло заслужује посебну пажњу. „Када на њиви посејемо сва зрна у исто време, сва изникну у различито време. Нека се од њих отворе, нека не успеју. Можда сва зрна и не треба да сејемо у исто време, јер је небитно када их сејемо, важно је да се сва отворе. За отварање сваког семена треба да обезбедимо услове, ухватимо процес онда  када почне, и што је најважније свако семе треба да подржимо до краја".

 

7.              7. Набавка савремених наставних средстава и дидактичког софтвера за рад са децом у инклузивним одељењима као и за рад са свом децом.

Полазећи од потреба ученика и компетенција наставника, одлучили смо се да набавимо интертактивну таблу, едукативне софтвере за предмете разредне и предметне наставе, видео камеру, дигитални фото апарат који ће користити у раду са децом са посебним образовним потребама а добит ће имати и сва остала деца.

 

8.                8. Израда „Примера добре инклузивне праксе“ – водичa за наставнике са различитим поступцима и техникама  рада у   инклузивном одељењу.

Захваљујући бројним семинарима комуникацијских вештина и семинарима инклузивног образовања које су прошли наставници наше школе као и обуке које ћемо имати у оквиру овог пројекта  сматрамо да можемо да сакупимо  материјале (примере добре праксе)  са  квалитетним техникама рада у инклузивном одељењу. Ове материјале ћемо прикупити и прилагодити нашим условима рада и садржајима наставних предмета. Пет учитеља и пет наставника ће на својим часовима током четири месеца испробавати ове технике у раду са ученицима са тешкоћама у учењу, а након тога ћемо израдити Водич за наставнике који ће садржати описе стратегија и техника које су ефикасне у  раду са децом са сметњама у развоју  и тешкоћама у учењу. Сваки наставник у школи ће добити примерак водича. По један примерак Водича дајемо на поклон и свакој основној школи у општини.